Saturday, June 25, 2011

Postwar Kurosawa: Rashomon


Rashomon (羅生門)

1950, Daiei

Prod. Jingo Minoura

Dir. Akira Kurosawa 

Writer Shinobu Hashimoto, Akira Kurosawa, Cinematography  Kazuo Miyagawa, Music Fumio Hayasaka

Toshiro Mifune, Machiko Kyoi, Masayuki Mori, Takashi Shimura
 

Sunday, June 12, 2011

Postwar Kurosawa: ScandalScandal (醜聞)

1950, Shochiku

Prod. Takashi Koide

Dir. Akira Kurosawa 

Writer Ryuzo Kikushima, Akira Kurosawa, Cinematography  Toshio Ikukata, Music Fumio Hayasaka

Toshiro Mifune, Yoshiko Yamagushi, Takashi Shimura

 
 
Copyright © vermillion and one nights
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com